2018-07-26 15:49:42

Adatkezelési tájékoztató

Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 általános adatvédelmi rendelete (továbbiakban: GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) előírásainak megfelelően a Sirowa Hungary Kft. az alábbi tájékoztatást nyújtja az oktatási programokra jelentkezők adatainak kezelésével kapcsolatosan.

1. Adatkezelő

Sirowa Hungary Kft.
székhely: 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 8-10. Cégjegyzékszám: 01-09-0300316
adószám: 25989757-2-43
képviselő: Dr. Komjáti Gábor és Vidovics Zoltán, ügyvezető telefon: 06703672407
email: wellastudiobudapest@sirowa.com
(továbbiakban: Adatkezelő)

Az Adatkezelő által kezelt személyes adatokat az Adatkezelőnél az Adatkezelő munkavállalói ismerhetik meg a 2. pontban meghatározott adatkezelési cél eléréséhez szükséges mértékben.

2. Az adatkezelés jogalapja, célja, időtartama, a kezelt adatok köre

Az Adatkezelő a személyes adatokat az alábbi célokból és időtartamig kezeli:

Adatkezelés fajtája

Adatkezelés jogalapja

Kezelt adatok köre

Adatkezelés célja

Adatkezelés időtartama

Oktatásra történő jelentkezés nyilvántartása, oktatási szolgáltatás teljesítése

Szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk. (1) bek. b.) pont)

Vezetéknév, keresztnév, email, mobiltelefonszám, szalon neve, szalon címe, számlázási név, számlázási cím

Az adatkezelő teljesíteni tudja a jelentkező által igénybe venni kívánt oktatási szolgáltatást

A Ptk-ban szabályozott általános elévülési határidő miatt az oktatási szolgáltatás teljesítésétől számított 5 évig.

Számlázási adatok kezelése

Jogi kötelezettség teljesítése (GDPR. 6. cikk (1) bek. c.) pont)

Számlázási név és cím

A számviteli tövény által előírt bizonylatolási kötelezettség teljesítése.

A számviteli törvényben meghatározottak szerint a számla kiállításától számított 8 évig.

3. Adatfeldolgozók

Az Adatfeldolgozók az adatkezelést az Adatkezelő utasításai szerint végzik, az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhatnak a tudomásukra jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatják fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhetnek, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint kötelesek tárolni, megőrizni és törölni. Az

adatfeldolgozás során az adatokat az adatfeldolgozók munkavállalói ismerhetik meg.

Adatfeldolgozó neve

Adatfeldolgozó címe

Adatfeldolgozási tevékenység

Feldolgozással érintett adatok

Beauty World Net Kft.

1066 Budapest, Teréz krt. 38. 1/110 C

Oktatásra jelentkezéshez online felület biztosítása

Vezetéknév, keresztnév, email, mobiltelefonszám, szalon neve, szalon címe, számlázási név, számlázási cím

Ordenacion Rendszerház Kft.

1222 Budapest, József Attila utca 28/B

Webhoszting tevékenység

Vezetéknév, keresztnév, email, mobiltelefonszám,

2

     

szalon neve, szalon címe, számlázási név, számlázási cím, IP cím

4. Képmás- és hangfelvétel készítés, felhasználás

Adatkezelő tájékoztatja az érintettet, hogy az oktatás teljes időtartama alatt képmás- és hangfelvétel készítésére kerülhet sor.
A felvételeket az Adatkezelő a saját oktatási, tájékoztatási, reklámcélú, promóciós és hirdetési tevékenységéhez használja fel.

Az oktatáson történő részvétellel az érintett hozzájárul ahhoz, hogy róla képmás- és hangfelvétel készüljön, és ezeket a felvételeket az Adatkezelő korlátozás nélkül felhasználja.

5. Az érintett jogai, jogorvoslati lehetőségek
Hozzáférés joga: az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől tájékoztatást kérjen arról, hogy személyes adatai kezelése az Adatkezelőnél folyamatban van-e. Az érintett jogosult az Adatkezelő által kezelt személyes adataihoz hozzáférni.
Az Érintett jogosult továbbá hozzáférni azokhoz az információkhoz is, melyeket jelen tájékoztató tartalmaz.

Helyesbítéshez való jog: az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, vagy a hiányos személyes adatok kiegészítését kérje.

Törléshez (“elfeledtetéshez”) való jog: az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. Törlési kérelem esetén az Adatkezelő megvizsgálja, hogy az adatkezelésnek mi a pontos jogalapja (van-e a hozzájáruláson kívül más jogalapja), és ha a törlés feltételei fennállnak törli az adatokat. Törlés esetében az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy mindazok töröljék az adatokat, akikhez az adat az Adatkezelőn keresztül eljutott.

Korlátozáshoz való jog: az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezelés korlátozását kérje, ha vitatja az adatkezelés pontosságát, jogellenes adatkezelés esetén az adatok törlését ellenzi, az adatkezelőnek már nincs szüksége az adatra de az érintett igényli azokat jogérvényesítés céljából, vagy az érintett a tiltakozási jogával ért az adatkezelés ellen. A korlátozás feloldásáról az Adatkezelő az Érintettet előzetesen tájékoztatja. Az Adatkezelő tájákoztatja valamennyi címzetett a korlátozásról, akivel a személyes adatot közölték.

Adathordozhatósághoz való jog: az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, ezeket másik adatkezelőnek továbbítsa (vagy továbbíttassa az adatekezlővel ha ez technikailag megvalósítható). Ez a jog abban az esetben illeti meg az Érintetette, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

Tiltakozáshoz való jog: az Érintett jogosult arra, hogy saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon az adatkezlés ellen, ha az közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, vagy ha az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdeke (ideértve a profilalkotást is).

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt (indokolatlan késedelem nélkül), legfeljebb azonban 25 napon belül az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadja a kért tájékoztatást, illetve a hozzájárulás visszavonása esetén törli az adatokat. Az Adatkezelő helyesbítés, törlés esetén minden olyan címzettet tájékoztat, akivel az adatot közölték.

Ha az Adatkezelő az érintett kérésének nem tud eleget tenni, erről az Érintettet 25 napon belül tájékoztatja.

Az érintett adatkezeléshez kapcsolódó jogait az Adatkezelő 1. pontban meghatározott elérhetőségein gyakorolhatja.

Az érintett jogorvoslati igénye esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., www.naih.hu, telefon:

+36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, ugyfelszolgalat@naih.hu), vagy választása szerint az Adatkezelő székehelye, az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat.

6. Adatbiztonság

Adatkezelő az adatkezelést akként végzi, hogy annak során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét. Adatkezelő az adatokat információtechnológiai megoldásokkal védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Budapest, 2018. Július 31.